ดาวน์โหลดวุฒิบัตร / เกียรติบัตร


กิจกรรม/เดือน วุฒิบัตร classic วุฒิบัตร gold เกียรติบัตร
เดือนที่ 1 ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว -
เดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทย อุ่นไอรัก -
เดือนที่ 3 ขุมทรัพย์แห่งปัญญา -
เดือนที่ 4 ลายแทงชุมชุนแห่งชีวิต -
เดือนที่ 5 พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเทศ -
เดือนที่ 6 อารยธรรมไร้พรมแดนร่วมสร้างพลโลก
เดือนที่ 7 ท่องไปในอารยธรรมของโลก
เดือนที่ 8 สร้างพลเมืองแห่งอนาคต
เดือนที่ 9 หน้าที่ของพลเมืองโลก
เดือนที่ 10 นวัตกรรมสื่อสารความสุข
เดือนที่ 11 ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง “History Hero Youth Club”
เดือนที่ 12 The Hero Festival Symposium